ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN.

 1. Alle contractuele relaties tussen BRICO SEF, Théodore Verhaegenstraat 145, 1060 Sint-Gillis, ondernemingsnummer -0472.619.929, RPM Brussel, BTW-nummer BE0472.619.929 en haar klanten worden beheerst door deze algemene verkoopvoorwaarden, met uitsluiting van de algemene of specifieke voorwaarden van de koper. Elke koper kan op eenvoudig verzoek aan Brico Sef een volledig exemplaar van deze algemene voorwaarden bekomen. De toepassing van de algemene of bijzondere voorwaarden van de koper, evenals deze algemene voorwaarden blijven echter gelden als aanvullende informatie. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van goederen, de levering van goederen en het verlenen van diensten.
 2. Op verzoek van de koper kan het transport van de goederen worden uitgevoerd, in het bijzonder door een door Brico Sef Sef goedgekeurde vervoerder, op de dag voorzien in de bestelling, behalve in geval van overmacht (ontbrekende of beschadigde artikelen, enz.). De leveringsvoorwaarden specifiek voor Brico Sef zijn beschikbaar in elke winkel en zijn volledig van toepassing op alle leveringen, met uitzondering van eventuele algemene of specifieke voorwaarden die afwijken van de koper. Elke koper kan op eenvoudig verzoek aan Brico Sef een exemplaar van deze voorwaarden bekomen. Het vervoer van de goederen geschiedt steeds voor risico en risico van de koper, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Enkel online aankopen (https://www.Bricosef.be) kunnen bij u thuis geleverd worden. Bezorgkosten worden duidelijk vermeld voordat u bestelt. Levering in België is enkel mogelijk.

 1. De overdracht van risico’s, in het bijzonder van beschadiging, vernietiging en verdwijning, met betrekking tot de goederen vindt plaats op het moment van levering. De eigendomsoverdracht van de goederen vindt pas plaats na betaling door de koper van de totaal overeengekomen prijs. Zolang het verschuldigde bedrag niet volledig is betaald, is de koper niet gerechtigd over de goederen te beschikken, in het bijzonder door ze te verpanden of door ze aan een derde te verkopen of door ze onder welke titel dan ook aan een derde ter beschikking te stellen . De koper mag deze goederen evenmin omvormen, vervreemden, doorgeven en/of graveren.
 2. Indien de bestelling online (via de website) is gedaan, heeft de gebruiker het recht om de aankoop te annuleren, zonder opgave van redenen en zonder betaling van enige toeslag, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de levering. Gedurende deze 14 dagen moet de consument Brico Sef Sef op de hoogte stellen van zijn voornemen om het product te herroepen, met vermelding van het artikel dat hij wenst terug te sturen, met vermelding van de prijs en het referentienummer. Het zal ook het ordernummer en de leveringsdatum vermelden. Het e-commerce team regelt onmiddellijk de teruggave van het artikel op een tussen partijen overeengekomen datum. Brico Sef Sef zal het bedrag van het artikel volledig terugbetalen, op voorwaarde dat de koopwaar compleet, in perfecte staat, ongebruikt en in de originele verpakking is. Ook de verzendkosten worden aan de consument terugbetaald indien de bestelling in zijn geheel wordt geretourneerd. Anderzijds komen de kosten verbonden aan deze genoemde teruggave voor zijn rekening. Zodra het artikel in het bezit is van Brico Sef Sef, wordt de terugbetaling uitgevoerd.
 3. Er zijn omstandigheden waarin de consument geen herroepingsrecht geniet. Onder andere:
 4. voor dienstenovereenkomsten nadat de dienst volledig is uitgevoerd, indien de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, die tevens heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd.

 1. voor de levering van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan oncontroleerbare schommelingen op de financiële markt en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen.

 1. voor de levering van goederen die zijn gemaakt volgens specificaties van de consument (maatwerk) of duidelijk gepersonaliseerd zijn.

 1. voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen.

 1. voor de levering van goederen die na levering en door hun aard onafscheidelijk vermengd zijn met andere zaken (bv. brandbare stoffen).

Ondanks alle zorg die is besteed aan het online plaatsen van ons productassortiment, is de site www.Brico Sefsef.be niet immuun voor de aanwezigheid van foutieve inhoud die verband houdt met verwarrende, onvolledige, onnauwkeurige of slecht geschreven inhoud. Evenzo kan de site af en toe onderhevig zijn aan technische storingen. Zodra Brico Sef Sef hiervan op de hoogte is, stelt zij alles in het werk om deze tekortkomingen zo snel mogelijk te verhelpen.

Het bedrijf Brico Sef Sef wijst alle verantwoordelijkheid af voor directe of indirecte schade, van materiële of immateriële aard, veroorzaakt door haar site en gerelateerde websites. Of het nu gaat om prijs, beeld of tekst, fouten op de site geven de koper niet het recht om de betaling van een product te annuleren of enige schadevergoeding te eisen. Voor elk geschil van de koper zal Brico Sef Sef, met de grootst mogelijke objectiviteit en met commerciële geest, de oplossing bieden die het geschikt acht.

 1. Alle producten die de consument koopt op de site www.Brico Sefsef.be genieten van een wettelijke garantie van minstens 2 jaar. Deze garantie is geldig bij normaal gebruik, in overeenstemming met de gebruiks- en onderhoudsinstructies van het artikel. Als de garantieperiode langer is dan twee jaar, staat dit aangegeven bij de kenmerken van het artikel.
 2. Bij bestelling van maatwerk of off-plan artikelen stelt Brico Sef Sef het aanbod op op basis van de door de koper meegedeelde afmetingen, die de volledige verantwoordelijkheid voor de juistheid hiervan op zich neemt. De koper is verantwoordelijk voor het controleren van de juiste transcriptie van deze metingen op het bestelformulier.
 3. Elke fout gemaakt door Brico Sef Sef met betrekking tot de door Brico Sef Sef geleverde goederen (bijvoorbeeld een fout in aantal, kwantiteit of kwaliteit), moet door de koper binnen 48 uur na de datum en tijd van levering aangegeven op de ondertekende leveringsbon.
 4. De koper dient Brico Sef uiterlijk binnen 48 uur na levering of dienstverlening per aangetekend schrijven op de hoogte te stellen van eventuele zichtbare gebreken aan de geleverde goederen, alsmede van eventuele tekortkomingen die in de dienstverlening zijn geconstateerd. Bij gebreke hiervan kan de koper geen beroep meer doen op dit (deze) gebrek(en). Alle verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking van genoemde constatering door koper aan Brico Sef te worden gemeld. Bij gebreke hiervan kan de koper geen beroep meer doen op dit (deze) gebrek(en). Voor een professionele koper moet een vordering op grond van een verborgen gebrek uiterlijk 2 maanden na levering worden ingediend, op straffe van executie. Deze laatste termijn geldt echter niet voor een consument die niet handelt in het kader van een beroeps- of handelsactiviteit (hierna: een consument). Indien de verzoeken van de koper, die geen consument is, gegrond en ontvankelijk zijn, zijn de verplichtingen van Brico Sef beperkt tot de vervanging of reparatie van niet-conforme goederen, of tot de reparatie van het gebrek indien dit van een dienstverlening, naar keuze van de verkoper. De koper, die geen consument is, heeft geen recht op enige andere vergoeding.
 5. Brico Sef behoudt zich het recht voor om bestellingen te annuleren, zonder vergoeding, indien een geval van overmacht de normale uitvoering ervan verhindert. Bij uitdrukkelijke overeenkomst zullen stakingen, gebrek aan transport, brand, overstroming, schade aan uitrusting, rellen, oorlog, epidemie, ongeval, hetzij bij Brico Sef, hetzij bij een van haar leveranciers, worden beschouwd als gevallen van overmacht, zelfs als ‘ze slechts gedeeltelijk zijn, en wat de oorzaak ook is. Deze lijst is niet uitputtend.
 6. Het bedrag op de factuur is een nettobedrag, inclusief BTW, taksen en leveringskosten. De korting en bankkosten zijn voor rekening van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen partijen. Facturen zijn contant betaalbaar bij aflevering, op bestelling in geval van dropshipment en thuisbezorging, tenzij door Brico Sef anders aangegeven. Elke wanbetaling leidt automatisch en zonder ingebrekestelling tot de debitering van vertragingsrente van 1% per maand berekend op het totale factuurbedrag. Bovendien wordt elke factuur die niet betaald is op de vervaldag door een andere koper dan een consument, automatisch en zonder voorafgaande aanmaning verhoogd met een bedrag gelijk aan 10% van de verschuldigde bedragen, met een minimum van 20 euro. In geval van vertraging of niet-betaling door de koper, behoudt Brico Sef zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, de lopende leveringen stop te zetten, behoudens alle andere rechten. Niet-betaling op de vervaldag van een enkele factuur maakt het saldo van alle andere al dan niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar. Elke betwisting van een factuur dient te gebeuren binnen de 8 dagen na ontvangst. Partijen erkennen dat Brico Sef het recht heeft de door de koper verschuldigde bedragen te verrekenen met de door Brico Sef aan de koper verschuldigde bedragen.
 7. De Brico Sef site en alle onderliggende onderdelen, met uitzondering van bepaalde (hyper)links die leiden naar websites buiten het domein van Brico Sef, zijn eigendom van de firma Brico Sef. Het is verboden om informatie op de Brico Sef-site te publiceren, te kopiëren of op te slaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf Brico Sef. Deze toestemming is niet vereist voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik van de Brico Sef-site.
 8. Wij raden u aan uw klachten aan ons kenbaar te maken door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@bricosef.be Indien dit niet tot een oplossing leidt, hebben klanten de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de handelsbemiddelaar. Het is een onafhankelijke instantie, erkend door de Federale Overheidsdienst Economie, die een gratis bemiddelingsprocedure aanbiedt. De handelsombudsman is te raadplegen op volgend adres: https://www.ombudsmanducommerce.be/fr. In geval van onenigheid tussen Brico Sef en een Consument, zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd, onverminderd de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek die van toepassing zijn in geval van een geschil tussen Brico Sef en een Consument. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.

 1. In geval van een geschil zijn de rechtbanken van Brussel exclusief bevoegd, onverminderd de toepasselijke bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek indien het een geschil betreft tussen Brico Sef en een consument. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.
 2. BRICO SEF verwerkt de door kopers verstrekte persoonsgegevens uitsluitend voor het opstellen van facturen. U kunt de mededeling van uw door ons verwerkte gegevens verkrijgen en, indien nodig, de rectificatie van uw gegevens aanvragen door ons te schrijven op het volgende adres:

BRICO SEF

Théodore Verhaegenstraat 145,

1060 Sint-Gillis

Tel.: +32 2 537 72 50